3 pilíře technologie INFRACLIMA

3 pilíře technologie INFRACLIMA

Technologie INFRACLIMA je postavena na 3 základních pilířích, které vzájemnou interakcí umožňují dosažení dosud nemyslitelných úspor energie a udržování nadstandardní celoroční tepelné pohody a zdravého bydlení.

Prvním z pilířů je nízkoteplotní vodní soustava tvořená z kapilárních rohoží - kapilární trubičky průměru DN3.5mm, tl.stěny 0.5mm v osové vzdálenosti 30mm paralelně navařené na rozvodné trubky DN20mm -plnoplošně instalované do podlahy, stěn a stropu jednotlivých místností objektu.

Vytvořením co největší sálavé plochy a omezením akumulace tepla do stavebních konstrukcí díky podkladní tepelné izolaci je možné pracovat s celoročně stejnou, nejnižší možnou teplotou vody v soustavě 22+/-2°C bez rozlišení na systém „vytápění“ či „chlazení“ resp. „zimní“ či „letní“ režim.

Druhým pilířem je sluneční energie jako hlavní zdroj tepla technologie INFRACLIMA. Nízká teplota vody v systému znamená doslova revoluční posun hranice využitelnosti termických solárních systémů pro vytápění resp.zimní provoz. Vakuové trubicové sluneční kolektory v technologii INFRACLIMA pracují již při difuzním slunečním záření s intenzitou od 85W/m2 - což odpovídá dennímu světlu. Vysoká účinnost je zachována i při nízkých venkovních teplotách vzduchu v zimě.

Třetím z pilířů je pak tepelné čerpadlo a využití nízkopotenciální energie země nebo vody.

Podobně jako u termických solárních systémů je i u tepelných čerpadel účinnost významně ovlivňována mj. provozní teplotou soustavy. Při teplotních podmínkách technologie INFRACLIMA je dosahován průměrný topný faktor 6.8(-) (W10/W25°C).
Primární zdroj nízkopotenciálního tepla tepelného čerapadla ve formě zemního kolektoru nebo studny je navíc současně zdroj chladu pro letní a přechodná období (při variantě zemního kolektoru tímto zároveň dochází k jeho regeneraci).

Potenciál úspor energie

Interakcí výše uvedených 3 pilířů technologie INFRACLIMA je možné dosáhnout úspor energie až 98%. Plnoplošně instalované kapilární rohože vytváří z každé místnosti v objektu velmi výkonný výměník tepla, který dokáže dokonale využít pasivní solární i vnitřní lokální tepelné zisky od osob, elektrospotřebičů, krbu apod. Při zvýšení operativní teploty v některé z místností je tato okamžitě dochlazována tzv.pasivní automatickou regulací (teplota vody v kapilárních rohožích na vstupu do místnosti je nižší než teplota na výstupu), odebrané teplo je přivedeno ke zdroji tepla a následně rozvedeno po celém objektu. Tímto způsobem tzv. neutrálním režimem mohou jižně orientované prostory dohřívat v zimním období severní místnosti, naopak v létě mohou severně orientované dochlazovat jižní bez toho aniž by byl potřeba jakýkoliv zdroj tepla či chladu.

Díky plnoplošné instalaci kapilárních rohoží do podlahy, stěn a stropu místností je teplo sdíleno převážná sálavým způsobem, tepelná pohoda je dosahována při nižší teplotě vnitřního vzduchu.

Kombinace neutrálního režimu a převážně sálavého sdílení tepla umožňuje dosáhnout cca 30% úspory energie. Vakuové trubicové solární kolektory díky celoročně vysoké účinnosti, nízké teplotě soustavy a přímému propojení na kapilární rohože- bez akumulace do nádrže- pokrývají více než 50% potřeby tepla na vytápění. Úspora energie díky termickým solárním kolektorům v technologii INFRACLIMA cca 35%.

Tepelné čerpadlo je v technologii INFRACLIMA po solárních kolektorech druhý hlavní zdroj tepla. Vzhledem k nízké teplotě soustavy je dosaženo velmi vysokého topného faktoru, spotřeba energie je necelých 15% tepelným čerpadlem dodaného tepla. Úspora energie tepelným čerpadlem v technologii INFRACLIMA dalších cca 30%.

Celková úspora energie v otopném období představuje cca 95% oproti běžným způsobům vytápění. V letním období, při pasivním způsobu chlazení zemním kolektorem, je dosažená úspora energie až 99% (pouze spotřeba elektrické energie na příkon oběhového čerpadla na okruhu zemního kolektoru).